การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2-2563

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 

 

วิชาบริการจากส่วนกลาง