การสอบประเมินความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี tcas1

ประกาศ
เรื่อง “การสอบประเมินความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี”
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
สอบสัมภาษณ์แบบระบบออนไลน์ใน วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ที่ Link : https://forms.gle/4tje3HFYoNjkbjqEA
สามารถดูช่วงเวลาการสัมภาษณ์ของตนเองได้ที่ :
จากเดิมสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ให้เปลี่ยนแปลงเป็นการสอบสัมภาษณ์แบบระบบออนไลน์ โดยผู้สมัครสอบสามารถ Upload หลักฐานประกอบการสมัครเป็นรูปแบบไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg
ส่ง E-mail มาที่ admissionbas@bas.kmutnb.ac.th
✳เอกสารส่งภายใน วันที่ 8 มกราคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. ✳
เอกสารที่ต้องส่ง ได้แก่
1️⃣ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว โดยแต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา
2️⃣ สำเนาบัตรประชาชน
3️⃣ สำเนาทะเบียนบ้าน
4️⃣ สำเนาผลการศึกษา [เกรด]
5️⃣ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พอสังเขป โดยสแกนเป็นรูปแบบไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg
6️⃣ เรียงความแนะนำตัวเองและเหตุผลที่เลือกสาขาที่ได้รับการประกาศรายชื่อ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg
7️⃣ ใบรับรองแพทย์ [ถ้ามี] โดยอนุโลมให้นำมาในวันรายงานตัวได้ (**เอกสารตัวจริงนำส่งในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่** )
8️⃣ Line ID หรือช่องทางเพื่อการสัมภาษณ์ออนไลน์ หรือเบอร์โทรศัพท์อื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาสอบ
————————————————————
สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
✅ 092-0415234