กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน 3 ปี)
ชำระเงิน 21 มกราคม 2564 -28 มกราคม 2564
กรอกเลขบัตรประชาชน ในระบบ
พิมพ์เอกสารและนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ ภายในเวลาที่กำหนด
newstudent.kmutnb.ac.th
NEWSTUDENT.KMUTNB.AC.TH
newstudent.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ