กำหนดการชำระเงิน นักศึกษาใหม่ 2564 รอบ 1

กำหนดการชำระเงิน นักศึกษาใหม่ 2564
วันที่ 3 -10 มีนาคม 2564
รอบที่ 1 กลุ่ม ม.6 ปวช.
ใช้เลขบัตรประชาชน
https://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
และพิมพ์ใบชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
โชติรส เหล่าทองสาร
ณภัทร ซุยจรุญ
อัจริยาพร อาทร
สุนิสา คิดรอบ
ศิลาพรรษ ทองประเทือง
ชัยเอก จันทร์เพ็ญ
สตรีรัตน์ มีสัตย์
พิริยาพร สุภะคะ
ณัฎฐากร อ๋อประเสริฐ
ปิยะดา แสงคง
ฐิตาภรณ์ เพาะบุุญ
อภิชญาฎา สังข์กรณ์
วรรณษา วงษ์คำหาญ
เบญจวรรณ ราชตะคาม
สุดารัตน์ เมืองจันทร์
เยาวลักษณ์ อาษามั่น
ณัฏฐวรรณ สกุลนคร
มุนินทร์ มูลสันเทียะ
รัชพล โพธิ์เหลือ
กิตติยา มีเกาะ
รวีวรรณ อมรประดิษฐ์กุล
รินรดา เนตรตา
หัทยา บุญเขียน
พิมพ์มาดา แดงโต
พรรณภษา สายเสน
จันทร์จิรา มหารักษ์
ปัญจมาภรณ์ สุทธิฤกษ์
ชลลดา ยิ้มอยู่
newstudent.kmutnb.ac.th
NEWSTUDENT.KMUTNB.AC.TH
newstudent.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ