จัดซื้อจัดจ้าง

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดการ “คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ”

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3721-7300 ต่อ 7514 ในวันและเวลาราชการ 037-217344


ปี 2562


ปี 2561ปี 2560