ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ