ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

           คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ยกฐานะจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานใหม่เทียบเท่าคณะฯ ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ( เดิมคือ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ) และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ( เดิมคือ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ) ในปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขา วิชาคือ บธ.บ. ( สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ) และ บธ.บ. ( บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า )

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://bas.kmutnb.ac.th/about/

Facebok : คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ


ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 

          ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดย เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนภายใต้คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในภาคการ บริการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม
ในปี 2555 เป็นปีที่ภาควิชาได้เปิดการเรียนการสอนครบ 10 ปี ประกอบกับมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 6 รุ่น นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต และเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อ ให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันของตลาดทาง ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการ รวมทั้งเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของตลาดอุตสาหกรรมบริการอย่างดีที่สุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (TH) 

Facebok : ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม มจพ.ปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

                  ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
โดยเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนภายใต้คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรีในหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (4 ปี และเทียบโอน 3 ปี) ซึ่งก่อนหน้านี้ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า เป็นแขนงหนึ่ง (แขนงการจัดการธุรกิจ) ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) ภายใต้สังกัดของภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีนโยบายที่จะมีการขยายการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงเสนอให้มีการจัดตั้งคณะใหม่เพื่อจัดการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมและการค้าขึ้นในช่วงปลายแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และช่วงต้นของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้เล็งเห็นว่าแขนงการจัดการธุรกิจ เป็นแขนงที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมและการค้า จึงได้ยกแขนงการจัดการธุรกิจขึ้นเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าหลักสูตรของภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพใน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม ได้แก่ การบริหารด้านการตลาด การบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ ใน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการเงิน เป็นต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://ibt.bas.kmutnb.ac.th/

Facebok : ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมฯ มจพ ปราจีนบุรี