เกี่ยวกับคณะ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ยกฐานะจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานใหม่เทียบเท่าคณะฯ ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ( เดิมคือ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ) และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ( เดิมคือ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ) ในปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขา วิชาคือ บธ.บ. ( สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ) และ บธ.บ. ( บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า )

การแบ่งส่วนราชการ

Faculty of Business Administration and Service Industry (BAS)

Faculty of Business Administration and Service Industry (BAS)

Faculty of Business Administration and Service Industry (BAS) former the Department of Tourism Industrial Business Administration and Hotel (TH) and part of Business Management section in the Department of Industrial Management (IM) Faculty of Industrial Technology and Management. Faculty of Business Administration and Service Industry  compose of Department of  Business Administration in Tourism and Hospitality (TH) and Department of Industrial Business Administration and Trade (IBT) Semester 1/2559 Opening Bachelor of Business Administration in B.B.A. (Tourism and Hotel Industrial Management) and B.B.A. (Industrial Business Administration and Trade) by objectives

1).To prepare graduates with both theoretical knowledge and practical skills in the field of tourism and hotel industrial management Including industrial business administration and trade with efficiency and effectiveness to strengthening of ASEAN Economic Community.

2).To provide graduates with knowledge, wisdom, responsibility, ethics, conduct, discipline and entrepreneurs. Graduates should also possess good interpersonal skills and an ability to work with different groups of people as a team member and leader.

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาศาสตร์การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ

ด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาคนและพัฒนาศาสตร์

ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

-ผลิตบัณฑิต -วิจัย -บริการวิชาการแก่สังคม -ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์

มีใจบริการ บริหารเป็นเลิศ

เอกลักษณ์

คณะแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการ

และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม

5. พัฒนากิจกรรมนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และเสริมสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม